Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       Των μετόχων της εδρεύουσας στο Λευκώνα Σερρών Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ’’ σε ετήσια Γενική Συνέλευση.

       Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , την τριακοστή ( 30 ) Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Λευκώνα Σερρών , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως

1.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013 , του λογαριασμού ‘’ αποτελέσματα χρήσης ‘’ , του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , της Εκθέσεως Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2013 και της Εκθέσεως των ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013 .

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας , από κάθε ευθύνη αποζημιώσεώς της για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

3.Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01 ως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση καταβολής ή μη μισθού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων

6.Λοιπά θέματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

       Οι κ. κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και την απόδειξη της καταθέσεως αυτής και τα τυχόν πληρεξούσια των να τα καταθέσουν στην εταιρία , πέντε μέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Λευκώνας 06.06.2014

                                                     Τα μέλη

Ο πρόεδρος του Δ.Σ                       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ             ΜΑΡΙΑ    

                                                          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

                                                              ΛΑΖΑΡΟΣ

                       Ακριβές Αντίγραφο

                  

                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

               ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ